ایکس بادی یا ایفیت قبل و بعد ایکس بادی یا ایفیت قبل و بعد ایکس بادی یا ایفیت قبل و بعد ایکس بادی یا ایفیت قبل و بعد

فیلم زیر نحوه تمرینات با دستگاه efit میباشد