برای معرفی و ثبت شماره تلفن خود در زمینه خدمات ایکس بادی و باشگاهی با ما تماس بگیرید

صفحه تبلیغات

کلیک

[wds id=”1″]

 

ایکس بادی یا ایفیت قبل و بعد ایکس بادی یا ایفیت قبل و بعد ایکس بادی یا ایفیت قبل و بعد ایکس بادی یا ایفیت قبل و بعد

فیلم زیر نحوه تمرینات با دستگاه efit میباشد